บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด


ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2527 ในนามบริษัท นำวัฒนาโลหะการพิมพ์ จำกัด ธุรกิจเริ่มแรกของ นำวัฒนา คือ รับจ้างพิมพ์แผ่นโลหะ ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 บริษัทได้เล็งเห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมากของตลาดบรรจุหีบห่อทั้งเหล็กและพลาสติกอ่อน จึงได้ขยายธุรกิจทั้ง 2 ด้านควบคู่กันไป และได้จดทะเบียน บริษัท นำวัฒนา แพ็คแอนด์พริ้นท์ จำกัด ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นธุรกิจหลักของบริษัท
เกี่ยวกับ นำวัฒนา
  • พ.ศ.2527 ก่อตั้ง ในนามบริษัท นำวัฒนาโลหะการพิมพ์ จำกัด
  • พ.ศ.2540 เพิ่มการผลิตกระป๋องโลหะและบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว (Flexible Packaging)
  • พ.ศ.2548 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000
  • พ.ศ.2550 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008
  • พ.ศ.2555 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ GMP (Good Manufacturing Practice)
  • พ.ศ.2556 บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) Codex Alimentarius
  • พ.ศ.2560 บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015

ปัจจุบันประกอบธุรกิจ
  • พิมพ์แผ่นเหล็กและขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์โลหะ
  • ผลิตฟิล์มพลาสติก
  • พิมพ์และขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดอ่อนตัว (Flexible Packaging)

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพ ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงได้กำหนดนโยบายเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานโดยผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกคนมีความมุุ่งมั่นจะปฎิบัติ ดังนี้

" ผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยและคุณภาพ รวมทั้งสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม "

โดยรักษาคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า และปฏิบัติตามระบบบริหารคุณภาพมาตราฐาน รวมทั้งพัฒนาบุคลากร ระบบงาน และการบริการ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและมีการสือสารให้พนักงานทั้งองค์กรได้เข้าใจ และปฎิบัติตามได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมงานกับ นำวัฒนา

บริษัท นำวัฒนา เปิดรับบุคลากร ตำแหน่งงานต่าง ๆ ที่่ท้าทายความสามารถ มากมาย
เราดูแลสุขภาพ สวัสดิการของพนักงาน และช่วยพวกเขาสร้างความสมดุลระหว่างงานกับการใช้ชีวิต.